logowanie koszyk
Regulamin Schaffa Club

Regulamin Schaffa Club

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Organizatorem Programu Schaffa Club jest Pezet Sp. z o.o. Sp. k., ul. KEN 97/5, 02-722 Warszawa, NIP: 9512381748, REGON: 147186522, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.schaffaconcept.pl, zwany dalej Sklepem SchaffaConcept.pl.


1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu Schaffa Club, w szczególności prawa i obowiązki Klientów w związku z ich udziałem w Programie Schaffa Club.

1.3 Zasady Programu Schaffa Club obowiązują wszystkich Klientów sklepu internetowego SchaffaConcept.pl

1.4 Programem Schaffa Club zostają automatycznie objęci Klienci Sklepu SchaffaConcept.pl.


§ 2. ZASADY PROGRAMU SCHAFFA CLUB

2.1 W ramach Programu Schaffa Club wprowadzane są dwie promocje: „STAŁY RABAT” i „PORTMONETKA SCHAFFY”. Promocje nie łaczą się.

2.2 STAŁY RABAT jest przyznawany automatycznie przez Sklep SchaffaConcept.pl, po przekroczeniu progu zakupów w następującej wysokości:

2.2.1. 5% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 500,00 zł,

2.2.2. 10% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 2.000,00 zł,

2.2.3. 15% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 4.000,00 zł,

2.2.4. 20% za przekrocznie progu wartości zakupów w kwocie 7.000,00 zł.

2.3 Sklep SchaffaConcept.pl po przekroczenia danego progu wartości dokonanych zakupów poinformuje Klienta poprzez e-mail o przyznanym STAŁYM RABACIE. Uprawnienie do skorzystania ze STAŁEGO RABATU jest uzależnione od otrzymania przez Klienta ww. informacji.

2.4 W przypadku przyznania Klientowi STAŁEGO RABATU, po rejestracji na konto Klienta w Sklepie SchaffaConcept.pl, wszelkie ceny produktów uwzględniają przyznany Klientowi STAŁY RABAT.

2.5 Promocja STAŁY RABAT nie dotyczy produktów, których cena jest przeceniona o więcej niż 30%. Cena produktu po zastosowaniu STAŁEGO RABATU nie może być obniżona łącznie o więcej niż 30%.

2.6 STAŁY RABAT nie łączy się z portmonetką ani z kodami rabatowymi.

2.7 STAŁY RABAT nie działa przy zakupie voucherów, perfum.

2.8. Weryfikacja STAŁEGO RABATU następuje co pół roku (180 dni). Na podstawie sumy zrealizowanych zamówień ustalany jest rabat na kolejne pół roku. Do wyliczania rabatu będę brane pod uwagę przeliczone zamówienia (te za które została naliczona portmonetka).

2.9. W ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY Klient zyskuje 10% wartości zamówienia, które może przeznaczyć na kolejne zakupy w sklepie. Portmonetka naliczana jest od wpłaconej przez klienta kwoty pieniędzy.

3.0 Sklep SchaffaConceptoncept.pl po 30 dniach od zrealizowania zamówienia poinformuje Klienta poprzez e-mail o przyznanych środkach w ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY.

3.1 Zgromadzone środki w ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY można przeznaczyć na kolejne zakupy w Sklepie SchaffaConcept.pl, do 40% wartości zamówienia. Portmonertka liczona jest od cen wyjściowych produktów.

3.2 Zgromadzone środki w ramach promocji PORTMONETKA SCHAFFY można przeznaczyć wyłącznie na zakup produktów nieprzecenionych.

3.3 PORTMONEKA SCHAFFY nie łączy się ze STAŁYM RABATEM klienta ani z kodami rabatowymi.

3.4 PORTMONETKA SCHAFFY nie działa przy zakupie voucherów, perfum, kosmetyków.

3.5 W przypadku anulowania zamówienia PORTMONETKA SCHAFFY wraca na konto klienta w ciągu 3 dni.

3.6 Klient zostanie poinformowany przez Sklep SchaffaConcept.pl o kwocie zgromadzonych środków poprzez e-mail. Uprawnienie do skorzystania z promocji PORTMONETKA SCHAFFY jest uzależnione od otrzymania przez Klienta ww. informacji.

3.7 Portmonetka jest ważna przez 6 miesięcy od daty zrealizowania ostatniego zamówienia. W przypadku braku zamówień w tym okresie portmonetka przepada.

3.8 Data wygasającej portmonetki jest dostępna na koncie klienta w zakładce Schaffa Club, pod stanem aktualnej portmonetki.

3.9 Doładowanie portmonetki za przesłanie opinii poprzez aplikację "Opinie Schaffashoes.pl" nie wydłuża jej ważności. Jeśli użytkownik nie posiada środków w koncie Schaffa Club portmonetka za opinię ważna jest 1 miesiąc.


 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

3.1 Sklep SchaffaConcept.pl będzie uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu Programu Schaffa Club w każdym czasie.

3.2 Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące Programu Schaffa Club powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Pezet Sp. z o.o. Sp. k., ul. KEN 97/5, 02-722 Warszawa, z dopiskiem "Program Schaffa Club". Reklamacje lub skargi powinny być złożone w terminie 14 (czternastu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep SchaffaConcept.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. W wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep SchaffaConcept.pl powiadomi Klienta drogą elektroniczną.

3.3 Niniejszy Regulamin Programu, zmiany do niniejszego Regulaminu Programu, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Schaffa Club będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Sklep SchaffaConcept.pl na stronie internetowej www.SchaffaConcept.pl

3.4 Regulamin zakupów SchaffaConcept.pl jest dokumentem nadrzędnym nad Regulaminem Programu Schaffa Club.

3.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.6 Niniejszy Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. Z dn. 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3.7 Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Programu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Sklepu SchaffaConcept.pl oraz na stronie internetowej www.SchaffaConcept.pl.

Ostatnia zmiana 04.08.2016 r.

do góry